Milgapo

תנאי שימוש - מלגהפו בע''מ

תנאי שימוש - מלגהפו בע"מ

תאריך עדכון: 04 דצמבר 2016

 

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר ולאפליקציית "מלגהפו" (להלן: "האתר"), המנוהלים ע"י מלגהפו בע"מ (להלן: "החברה"). הביקור ו/או השימוש באתר כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש.
 2. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.
 3.  המילה "מידע", פירושה, בין היתר, כולל מלל, נתונים, קבצים, סימנים, מושגים, הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סמני מסחר, סמני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.
 4. באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה כפתור הקבלה וההסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשק המשתמש של האתר, או בעצם השימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, אם אינך אזרח ישראל ותושב ישראל, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.
 5. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
 6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

שימוש באתר

 1. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין. הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך האישיים, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה או לאתר. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.
 2. כדי להירשם לאתר ולקבל השירות המוצע על-ידו, יהיה עליך לספק מידע נכון, מדויק ומלא, ולעדכן בדבר כל שינוי שחל במידע האמור. אינך חייב למסור לחברה מידע כלשהו אודותיך, אולם רובם המכריע של השירותים אשר מספק האתר, מוצעים למשתמשים רשומים בלבד. במקרים מסוימים, החברה וצדדים שלישיים עשויים להסתמך על המידע שתמסור. הנך מתחייב כי יש לך את כל הזכויות הדרושות במידע אשר תמסור לחברה, וכי השימוש במידע אשר תמסור לא יגרמו להפרה של זכות של צד שלישי כלשהו.
 3. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש באתר ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על האתר או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לחברה פרטים שגויים, אם לא התקבל תשלום אשר אתה חייב לחברה, אם כרטיס האשראי שלך נחסם, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.
 4. אתה הוא האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של פרטי החשבון שלך, ובפרט שם המשתמש והסיסמא. דאג לשמור עליהם בסוד! לאור זאת, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות שמתבצעת בחשבונך. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון של מישהו אחר.

תשלומים

 1. הנך מסכים לשלם לחברה את דמי המנוי אשר אושרו על-ידך בעת ההרשמה לאתר, במועדים ולמשך התקופות אשר אושרו על-ידך כאמור ("דמי המנוי"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המנוי, ודמי המנוי החדשים יחולו בכל מקרה של הארכת ההתקשרות בינך לבין החברה (בתום חודש במקרה של מנוי חודשי ובתום השנה במקרה של מנוי שנתי).
 2. החברה נעזרת בצדדים שלישיים לצורך סליקה וביצוע תשלומים, והנך מאשר שפרטים אודותיך יועברו לאותם צדדים שלישיים, והשירותים הנ"ל יסופקו על-ידם לפי תנאיהם, אשר יחייבו אותך. 

ביטול ההתקשרות

 1. בכפוף להוראות הדין שאינן ניתנות להתנאה, לרבות הוראותיו המחייבות של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, בכל מקרה של ביטול מנוי לפני תום תקופת המנוי, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, אלא אם הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת המנוי, ולפני מילוי טופס הפרטים האישיים לצורך הגשת בקשות למלגות באמצעות החברה.

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים לפרסומות ולאתרים של צדדים שלישיים. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש בהם ומדיניות הפרטיות שלהם והחברה לא תהיה אחראית לאתרים אלה ולשימוש בהם על-ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי החברה. ההפניה לאתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והחברה לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באתרים של צדדים שלישיים.
 2. האחריות היחידה לתכנים מסחריים של צדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות בגינה.

אחריות

 1. החברה פועלת על מנת לשמור את התוכן אשר מוצע באתר שלם, עדכני ותקין, אולם המידע שהועלה לאתר על-ידי החברה מתבסס על פרסומים של צדדים שלישיים והחברה אינה יכולה להבטיח את נכונותו או עדכניותו. לפיכך, האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו עומדים לרשותך כמו שהם (As Is) ואין לחברה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. החברה אינה מתחייבת שהאתר יסופק ללא תקלות, הפרעות או טעויות, ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש או אי-השימוש באתר או עקב השימוש או ההסתמכות על התכנים הכלולים בו. לחברה אין כל חובה לספק את השירותים המוצעים באתר באופן תקין. החברה והפועלים מטעמה לא יחובו בכל אחריות בקשר עם השירות המסופק על-ידי האתר. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע האישי שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; השימוש באתר לא יתאים לדרישות שלך; האתר לא יהיה מאובטח והמידע שיעבור בינך לבין האתר יהיה חשוף לצדדים שלישיים; פגם באתר לא יתוקן.
 2. החברה אינה אחראית במידה והמשתמש בשירות ההגשה שבאתר לא קיבל מלגה אחת ו/או לא הוגש למלגה אחת, שכן מצב זה יכול לקרות כיוון שהצד השלישי (מחלקי המלגות) מחליט באופן מוחלט 'מי מתאים להגיש מועמדות למלגות' ו'מי מתאים לקבלת המלגות', והחברה אינה צד בכך בשום צורה. בנוסף, גם יכול לקרות מצב שהמשתמש בשירות ההגשה שבאתר לא הוגש גם למלגה אחת וזה במידה ולא כל פרטיו מלאים במלואם ב'טופס הכללי' וב'טופס הממוקד' שבחשבונו האישי.
 3. החברה אינה אחראית למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות הגורמים השונים אשר פרסמו שהם מציעים מלגות כלשהן, וכל פניה לקבלת מלגה וכל קשר עם גורם אשר הציע מלגה, ייעשו על-ידך ובאחריותך בלבד.
 4. האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך מוטלת עליך והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך. מאחר וההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הזהירות, יודגש שבכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב כל שימוש באתר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות החברה המצטברת כלפיך וכלפי כל צד הקשור אליך וכל מי מטעמך, לא תעלה על התשלומים אשר שילמת לחברה בפועל במשך שלושת (3) החודשים שקדמו למועד בו ארעה עילת התביעה.
 6. אין באמור באתר משום הצעה, מסירת מידע מקצועי, הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד.
 7. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור לinfo@milgapo.co.il  . על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

קניין רוחני

 1. החברה היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיה. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, במלואם או בחלקם.  
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מאשר ומסכים שהמידע אשר נאסף על-ידי החברה הינו בבחינת סוד מסחרי שלה ומידע סודי שלה. לאור זאת, הנך מתחייב לשמור בסודיות, לא לגלות לצד שלישי ולא להשתמש (למעט שימוש לא-מסחרי לצרכיך האישיים בלבד) במידע אשר יוצג לך באתר או אשר תמסור לך החברה. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהאתר.

פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן, הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם הגלישה באתר הינך מאשר את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות.  

שיפוי

 1. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה על ידך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

שונות

 1. תנאי השימוש חלים ביחסים בינך לבין החברה, ואינם מעניקים זכות לצד שלישי כלשהו.
 2. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. שינויים אלה יחייבו אותך ללא כל סייג. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים, עליך להפסיק להשתמש באתר.
 3. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז המוסמכים תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

 

מבצעים

 1. תקנון מענק ללימודים - מנטוס
 2. תקנון מענק לימודים - פרופיט
 3. תקנון מענק ללימודים - מעשים טובים
 4. תקון "מלגת שנה למלגהפה"

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;