Milgapo

תנאי שימוש - מלגהפו בע''מ

תנאי שימוש - מלגהפו בע"מ

תאריך עדכון: 6.11.2018

 

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר ולאפליקציית "מלגהפו" (להלן: "האתר"), המנוהלים ע"י מלגהפו בע"מ (להלן: "החברה"). הביקור ו/או השימוש באתר כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש.
 2. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.
 3.  המילה "מידע", פירושה, בין היתר, כולל מלל, נתונים, קבצים, סימנים, מושגים, הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סמני מסחר, סמני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.
 4. באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה כפתור הקבלה וההסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשק המשתמש של האתר, או בעצם השימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, אם אינך אזרח ישראל ותושב ישראל, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.
 5. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
 6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

שימוש באתר

 1. בתקנון זה על כלל המפורט בו מטה, ובתקנון האתר, מוסדרים: (א) תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, באתר האינטרנט של המותג: "מלגה פו" (להלן: "האתר"), המציע שירותי איתור והרשמה למלגות ושירותים הקשורים לאלה (להלן: "תנאי השימוש", להלן: "המוצרים/שירותים"). (ב) תנאי ביצוע הזמנה באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה"), תנאי השימוש ותנאי ביצוע ההזמנה, לרבות כלל האמור במסמך זה, יחד להלן: "התקנון". מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר הספק, מובהר במפורש, כי ביצוע הרשמה לאתר ו/או להזמנת השירותים כמוה כהסכמה לתנאי הסכם ומהווה למעשה קיבול (להלן: "ההסכמה"). התקנון, ההסכמה, כהגדרתה בתקנון זה – מהווים (כולם או חלקם), את חוזה ההתקשרות שבין המזמין (הגולש) לבין חברת מלגהפו בע"מ (להלן: "מלגהפו" או: "החברה"). בתקנון זה, מקום בו מצויינת ההגדרה: "אתר החברה", משמע: www.milgapo.co.il. תקנון זה ייקרא בכפיפה אחת יחד עם תקנון האתר אשר הינו חלק בלתי נפרד מתקנון זה.כל צד ג' אשר את המוצרים/שירותים שלו יזמין המזמין, הינו אחראי באופן מלא לאספקת המוצרים/שירותים. הגולש מסכים לכך שבמתן ההסכמה ו/או בחתימת ההסכם, הוא מוותר מראש על כל טענה לפיה, בטרם ניתנה ההסכמה כולה הוא לא קרא את התקנון ו/או לא נתן את ההסכמה. כן מסכים המזמין לכך שביצוע ההזמנה באמצעות האתר ו/או גלישה לכל אתר אחר באמצעות האתר ו/או הזמנת כל מוצר מאת צד ג' באמצעות האתר ו/או באמצעות קישורים המופיעים באתר, כולם הינם באחריותו המלאה. ברכישת שירות איתור והגשה למלגות, המזמין מסכים במפורש לכך שהחברה תעשה מירב המאמצים להגיש את בקשתו לכלל המלגות המופיעות למזמין באיזור 'מלגות בתהליך' בחשבונו האישי, ואולם הדבר כפוף מראש לכך שמסיבות שאינן בשליטת החברה (למשל במקרה שקרן מסויימת לא גייסה מספיק כסף/מועמדים/שינוי תאריכים וכיו"ב), לא ניתן יהיה לממש את הגשת הבקשה למלגה/מלגות מרשימות המלגות של המזמין. המזמין מוותר מראש על כל טענה כנגד מלגהפו ו/או צדדי ג', כתוצאה מן האמור.
 2. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין. הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך האישיים, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה או לאתר. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.
 3. כדי להירשם לאתר ולקבל השירות המוצע על-ידו, יהיה עליך לספק מידע נכון, מדויק ומלא, ולעדכן בדבר כל שינוי שחל במידע האמור. אינך חייב למסור לחברה מידע כלשהו אודותיך, אולם רובם המכריע של השירותים אשר מספק האתר, מוצעים למשתמשים רשומים בלבד. במקרים מסוימים, החברה וצדדים שלישיים עשויים להסתמך על המידע שתמסור. הנך מתחייב כי יש לך את כל הזכויות הדרושות במידע אשר תמסור לחברה, וכי השימוש במידע אשר תמסור לא יגרמו להפרה של זכות של צד שלישי כלשהו. הנך מעודכן בזאת, כי עצם הגלישה באתר כמוה כמתן הסכמה לכלל תנאי תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין וכמשמעו לפי כל דין (להלן בהתאמה לפי סדר ההופעה ולפי העניין: "ההסכמה", להלן: "ההסכם"). ההסכמה כמוה כחתימת הסכם, ומסירת פרטים באמצעות האתר, בכל זמן שהוא, ובכל צורה שהיא (להלן: "מסירת הפרטים"), כמוה כאישור לכך שהגולש מסכים כי הפרטים אותם הוא מוסר ייכללו ויישמרו במאגרי המידע של החברה (להלן: "המידע"). בכך, מסכים הגולש במפורש לכך, שהמידע האמור עשוי לשמש את החברה לצרכי דיוור ישיר, מתן מידע והצעות, בין היתר אשר הינן שיווקיות. כמו כן במסירת הפרטים הנך מסכים במפורש לכך, כי הפרטים אותם אתה מוסר בעת מסירת הפרטים ו/או הפרטים הנאספים עליך בזמן הביקור באתר, עשויים לשמש את החברה מפעם לפעם לצורך ביצוע מחקרים ו/או ניתוח נתונים, ו/או להעביר את המידע לצד ג', על מנת ליתן את השירותים/המוצרים אותם אתה מבקש לקבל באמצעות ההזמנה באתר, או לצורך קבלת הטבות/מימוש זכויות הקשורות בביצוע הפעולות אותן אתה מבקש לבצע באמצעות האתר ו/או ככל שהחברה תידרש למסירת מידע כאמור, לפי כל דין. בנוסף, תהא רשאית החברה למסור מידע כאמור, באחד או יותר מן המקרים הבאים: לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית של האתר (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר), ליידע אותך כאשר האתר/ החברה משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר – ומובהר, כאמור, כי ההסכמה כוללת את ההסכמה לכלל האמור בתקנון זה לרבות האמור לעיל, הכל מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה. עוד מוסכם כי במתן ההסכמה הגולש מודע ומסכים מראש לכך שיתכן כי המידע יימסר לצדדי ג' ככל שהדבר יהיה דרוש למתן השירותים או המלגות והוא מוותר ראש על כל טענה נגד החברה ו/או צדדי ג' כאמור.
 4. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש באתר ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על האתר או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לחברה פרטים שגויים, אם לא התקבל תשלום אשר אתה חייב לחברה, אם כרטיס האשראי שלך נחסם, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.
 5. אתה הוא האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של פרטי החשבון שלך, ובפרט שם המשתמש והסיסמא. דאג לשמור עליהם בסוד! לאור זאת, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות שמתבצעת בחשבונך. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון של מישהו אחר.

תשלומים

 1. הנך מסכים לשלם לחברה את דמי המנוי אשר אושרו על-ידך בעת ההרשמה לאתר, במועדים ולמשך התקופות אשר אושרו על-ידך כאמור ("דמי המנוי"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המנוי, ודמי המנוי החדשים יחולו בכל מקרה של הארכת ההתקשרות בינך לבין החברה (בתום חודש במקרה של מנוי חודשי ובתום השנה במקרה של מנוי שנתי).
 2. החברה נעזרת בצדדים שלישיים לצורך סליקה וביצוע תשלומים, והנך מאשר שפרטים אודותיך יועברו לאותם צדדים שלישיים, והשירותים הנ"ל יסופקו על-ידם לפי תנאיהם, אשר יחייבו אותך. 
 3. הנך מסכים ומודע לכך שהשימוש בכרטיס אשראי באתר הינו באחריותו הבלעדית, וכי כלל אחריות הנוגעת ו/או הנובעת מכל הקשור בסליקה ו/או חיובו ו/או כל עניין הקשור באמור, איננו באחריות האתר ו/או בעליו כי באחריותה הבלעדית של חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה לו את הכרטיס לפי כל דין. הגולש פוטר בזאת את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעם מכל אחריות בגין האמור.

ביטול ההתקשרות

 1. בכפוף להוראות הדין שאינן ניתנות להתנאה, לרבות הוראותיו המחייבות של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, בכל מקרה של ביטול מנוי לפני תום תקופת המנוי, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, אלא אם הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת המנוי, ולפני מילוי טופס הפרטים האישיים לצורך הגשת בקשות למלגות באמצעות החברה.
 2. במידה ויבחר המשתמש לבטל את השירות במהלך 14 הימים הראשונים מאז ביצע תשלום, יוענק החזר על התשלום לאחר הורדה של דמי ביטול בשווי 5% מסך התשלום שביצע.

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים לפרסומות ולאתרים של צדדים שלישיים. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש בהם ומדיניות הפרטיות שלהם והחברה לא תהיה אחראית לאתרים אלה ולשימוש בהם על-ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי החברה. ההפניה לאתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והחברה לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באתרים של צדדים שלישיים.
 2. האחריות היחידה לתכנים מסחריים של צדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות בגינה.

אחריות

 1. החברה פועלת על מנת לשמור את התוכן אשר מוצע באתר שלם, עדכני ותקין, אולם המידע שהועלה לאתר על-ידי החברה מתבסס על פרסומים של צדדים שלישיים והחברה אינה יכולה להבטיח את נכונותו או עדכניותו. לפיכך, האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו עומדים לרשותך כמו שהם (As Is) ואין לחברה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. החברה אינה מתחייבת שהאתר יסופק ללא תקלות, הפרעות או טעויות, ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש או אי-השימוש באתר או עקב השימוש או ההסתמכות על התכנים הכלולים בו. לחברה אין כל חובה לספק את השירותים המוצעים באתר באופן תקין. החברה והפועלים מטעמה לא יחובו בכל אחריות בקשר עם השירות המסופק על-ידי האתר. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע האישי שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; השימוש באתר לא יתאים לדרישות שלך; האתר לא יהיה מאובטח והמידע שיעבור בינך לבין האתר יהיה חשוף לצדדים שלישיים; פגם באתר לא יתוקן.
 2. החברה אינה אחראית במידה והמשתמש בשירות ההגשה שבאתר לא קיבל מלגה אחת ו/או לא הוגש למלגה אחת, שכן מצב זה יכול לקרות. הצד השלישי (מחלקי המלגות) מחליט באופן מוחלט 'כיצד מגישים את המועמדות למלגה', 'מי מתאים להגיש מועמדות למלגה', ו'מי מתאים לקבל את המלגה', והחברה אינה צד בכך בשום צורה מה שיכול לגרום לכך שמשתמש לא הוגש ו/או התקבל גם לא למלגה אחת. בנוסף, גם לא מין הנמנע שהמשתמש בשירות ההגשה שבאתר לא הוגש למלגה אחת וזה במידה ולא כל פרטיו מלאים במלואם באיזור 'הטופס הכללי', 'הטופס הממוקד', ו'העלאת המסמכים' שבחשבונו האישי.
 3. החברה אינה אחראית למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות הגורמים השונים אשר פרסמו שהם מציעים מלגות כלשהן, וכל פניה לקבלת מלגה וכל קשר עם גורם אשר הציע מלגה, ייעשו על-ידך ובאחריותך בלבד.
 4. האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך מוטלת עליך והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך. מאחר וההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הזהירות, יודגש שבכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב כל שימוש באתר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות החברה המצטברת כלפיך וכלפי כל צד הקשור אליך וכל מי מטעמך, לא תעלה על התשלומים אשר שילמת לחברה בפועל במשך שלושת (3) החודשים שקדמו למועד בו ארעה עילת התביעה.
 6. אין באמור באתר משום הצעה, מסירת מידע מקצועי, הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד.
 7. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור ל[email protected]  . על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

קניין רוחני

 1. החברה היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיה. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, במלואם או בחלקם.  
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מאשר ומסכים שהמידע אשר נאסף על-ידי החברה הינו בבחינת סוד מסחרי שלה ומידע סודי שלה. לאור זאת, הנך מתחייב לשמור בסודיות, לא לגלות לצד שלישי ולא להשתמש (למעט שימוש לא-מסחרי לצרכיך האישיים בלבד) במידע אשר יוצג לך באתר או אשר תמסור לך החברה. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהאתר.

פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן, הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם הגלישה באתר הינך מאשר את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות.  

שיפוי

 1. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה על ידך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

שונות

 1. תנאי השימוש חלים ביחסים בינך לבין החברה, ואינם מעניקים זכות לצד שלישי כלשהו.
 2. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. שינויים אלה יחייבו אותך ללא כל סייג. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים, עליך להפסיק להשתמש באתר.
 3. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז המוסמכים תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;